KICKwerkt.nl

AGV Privacyverklaring Kickwerkt

 

Privacyverklaring Kickwerkt

Kickwerkt, ingeschreven bij de KVK onder de naam Vogelaar T&C,  gevestigd aan de ’s-Gravelandseweg 192 te Hilversum, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.kickwerkt.nl
 • info@Kickwerkt.nl
 • ’s-Gravelandseweg 192
 • 1217 BB Hilversum
 • KVK nummer 54344506
 • nr. NL8512.677.62.B.01

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Kickwerkt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssamenstelling
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Kickwerkt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kickwerkt.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Kickwerkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling – De grondslag hiervoor is Overeenkomst, namelijk een coach,- of trainingsovereenkomst. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – De grondslag hiervoor is Toestemming, om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
 • Om diensten (coaching of training) bij je te leveren – De grondslag hiervoor is de overeenkomst. namelijk een coach- of trainingsovereenkomst.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame – De grondslag hiervoor is Gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
 • Kickwerkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. – De grondslag hiervoor is Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Uitleg grondslagen:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkings-verantwoordelijke rust.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. met name wanneer de betrokkene een kind is.

Aangezien Kickwerkt jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst ben je verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over je geboortedatum, gezinssamenstelling en gezondheid). Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of training.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kickwerkt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Kickwerkt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kickwerkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • De relevante gegevens qua inhoud gesprekken van de coaching of trainingen worden na 7 jaar verwijderd.
 • De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar
 • Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressen bestand staan.
 • Deze bewaartermijnen eindigen na de boven genoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kickwerkt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kickwerkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kickwerkt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Oe cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl

We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We zorgen ervoor dat het laatste octet van het lP-adres is gemaskeerd. Tevens hebben we de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om je privacy te waarborgen.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kickwerkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage. correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kickwerkt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort nummer en Burgerservicenummer {BSN} zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kickwerkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kickwerkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met ons telefonisch of via info@kickwerkt.nl. Kickwerkt  heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot je in de adresbalk.

Opgesteld op 1 mei 2018.